Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wiewiórczyn, 11.03.2022r.

 

       DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. WOJSKA POLSKIEGO W WIEWIÓRCZYNIE OGŁOSZA
            NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: STARSZY REFERENT
W SEKRETARIACIE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WOJSKA POLSKIEGO W   WIEWIÓRCZYNIE            
 w wymiarze 1 etat

 

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP- dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym o przepisach w służbie cywilnej;
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku:
  a)wykształcenie: wyższe lub
  b) średnie i 2 lata stażu pracy
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
 6. Nieposzlakowana opinia .

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość regulacji prawnych: Prawo Oświatowe, Karta Nauczyciela, o finansowaniu oświaty, Kodeks pracy, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym,
  o ochronie danych osobowych, prawo zamówień publicznych, instrukcji kancelaryjnej.
 2. Znajomość zasad funkcjonowania szkoły;
 3. Umiejętność korzystania z aplikacji biurowych MS Office, Word, Excel;
 4. Mile widziana umiejętność pracy z systemami SIO, VULCAN.
 5. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 6. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej obowiązującej pracownika.
 7. Wykonywanie obowiązków zawodowych zgodnie z zasadami: legalność, gospodarność, celowość i rzetelność;
 8. Mile widziany staż pracy  na podobnym stanowisku;
 9. Prawo jazdy kat. B.

 Warunki pracy na stanowisku:

 1. umowa o pracę zostanie zawarta zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530),  w pełnym wymiarze czasu pracy; wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
  i Regulaminu Wynagradzania Pracowników Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie; proponowane wynagrodzenie zasadnicze: w zależności od posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego;
 2. praca świadczona od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30; przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 3. stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku szkoły;
 4. budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 5. praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała;
 6. narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, itp.);
 7. możliwa praca poza siedzibą jednostki ze względu na współprace z urzędami, bankami i innymi placówkami oświatowymi

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Obsługa interesantów, udzielanie informacji,  wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych, przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji, rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących.
 1. Dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem wszelkich spraw kadrowych zatrudnionych, w tym:
 • sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, obsługa kadrowa  pracowników, prowadzenie akt osobowych i archiwizacja,
 • prowadzenie ewidencji obecności pracowników niepedagogicznych (listy obecności) oraz ewidencji urlopów i zwolnień,
 • wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności  tych badań,
 • przygotowywanie pism związanych ze zmianą wynagrodzenia, dodatków, przyznaniem nagrody, urlopu, odprawy itp.
 • prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i płatnych zastępstw nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych,
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich wszystkich pracowników szkoły,
 • prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
 1. Prowadzenie księgi uczniów i księgi ewidencji uczniów również w formie elektronicznej  (w systemie VULCAN).
 2. Sporządzanie sprawozdawczości w Systemie Informacji Oświatowej.
 3. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 4. Organizacja inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
 5. Prowadzenie archiwum akt osobowych i pozostałych dokumentów szkolnych.
 6. Prowadzenie korespondencji z placówkami i urzędami dotyczącej zagadnień z zakresu prowadzonych spraw(np. obowiązek szkolny).
 7. Opracowywanie sprawozdawczości GUS i innej związanej z zakresem działania kadr.
 8. Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły, w tym dostarczanie/odbieranie dokumentów z różnych instytucji.

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego
w Wiewiórczynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił/wynosił co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty:

Oferty osób przystępujących do naboru powinny zawierać:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; (Załącznik Nr 1)
 2. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem;
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy/doświadczenia zawodowego (minimum 2 lata) potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, itp.);
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu w pracy na podobnym stanowisku potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
 6. mile widziane opinie lub referencje;
 7. oświadczenia o:
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności;
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku w ogłoszeniu o naborze lub zaświadczenie lekarskie(od lekarza medycyny pracy);
 1. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji złożone zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1781);
 3. kopie dokumentów potwierdzające niepełnosprawność poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem - w przypadku osoby niepełnosprawnej, zamierzającej skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. 530).

Pozostałe postanowienia:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanymi danymi teleadresowymi (imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu) oraz dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko pracy – starszego referenta” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2022r do godz. 15.00.
  Za datę  doręczenia uważa się datę otrzymania  dokumentów  przez szkołę (data wpływu). Dokumenty można składać  w sekretariacie szkoły w godzinach
  od 08.00 do 15.00 lub przesłać  na adres: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie, ul. Szkolna 1, 98-100 Łask. (Prosimy o wskazanie na kopercie danych do kontaktu – numer  telefonu, adres e-mail).
 2. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
 3. Analizy formalnej złożonych ofert dokona Komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 4. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych, jak również brak podpisu na oświadczeniach, liście motywacyjnym i kwestionariuszu spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny wstępnej.
 5. Zastrzega się możliwość zakwalifikowania do II etapu naboru jedynie wybranych kandydatów, spełniających wymagania formalne i w największym stopniu wymagania dodatkowe.
 6. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie, o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej albo testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej - w przypadku  liczby kandydatów powyżej 10 osób.
 7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętymi wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym  w ogłoszeniu  o naborze.
 8. Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej w Wiewiórczynie  oraz opublikowana  na stronie BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 9. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Szkole Podstawowej w Wiewiórczynie. Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie nie odsyła dokumentów kandydatów.
 10. Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w  sekretariacie Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.
 11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 43 675 36 47.

 

...........................................................

                   (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

 

Załącznik Nr 1

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: STARSZY REFERENT W SEKRETARIACIE 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WOJSKA POLSKIEGO W   WIEWIÓRCZYNIE

 

 1. Imię (imiona) i nazwisko .........................................................................................................
 2. Data urodzenia .......................................................................................................................
 3. Dane kontaktowe...................................................................................................................

                                                   (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

 1. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) ......................................................................................................................................................................................

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

    ..............................................................................................................................................................................................

    ..............................................................................................................................................................................................

                                                     (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 

 1. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego lub na określonym stanowisku)
  .................................................................................................................................................................................................

           …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

           …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

                         (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

 Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy

 1. określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)

     Okres  zatrudnienia

 

            Nazwa i adres pracodawcy

 

      Stanowisko

       od

      do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów
  szczególnych …………………………………………………………………………………………………………………………………………

           ..........................................................................................................................................................................................

           ..........................................................................................................................................................................................

               

                         
  .........................................                                                                    ..........................................................................    
        (miejscowość i data)                                                            (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)                                                                             
       

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie
Data utworzenia:2022-03-11
Data publikacji:2022-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Monika Dąbrowska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:627